Joan Veny i Mar Massanell: Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans., Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona/Publicacions de la Universitat de València/Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2015
Resumen: Fou en 1978 quan el professor Joan Veny publicà Els parlars catalans, una síntesi del panorama dialectal de la llengua catalana que tingué molt bona acollida i de la qual s’han fet tretze edicions. Pocs anys després, en concret el 1986, aparegué la Introducció a la dialectologia catalana, escrita també pel Dr. Veny. Dues obres de referència obligada dins el camp de la catalanística i, molt especialment, per als his- toriadors de la llengua i els dialectòlegs, sense oblidar els docents. D’aleshores ençà han transcorregut més de trenta anys i podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que som d’enhorabona amb el llibre que acaben d’editar Joan Veny i Mar Massanell, perquè suposa una actualització de la descripció de la variació diatòpica de la llengua catalana, aprofitant tota la informació que aporta la rica bibliografia produïda durant aquests anys, però sense deixar de banda les bases establertes en les publicacions de 1978 i 1986 esmentades. El mestratge del Dr. Veny i l’experiència de la Dra. Massanell en el camp de la dialectologia i, més en concret, de la geolingüística són una garantia de la qualitat d’aquesta obra i del rigor científic amb què ha estat confeccionada. I, a pesar de la moderació dels autors reflectida en el subtítol, volem donar testimoni en aquesta recensió que l’obra és més que una «aproximació».
Idioma: Catalán
Año: 2016
Publicado en: Caplletra (Valencia) 61 (2016), 334-337
ISSN: 0214-8188

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Tipo y forma: (Versión definitiva)
Área (Departamento): Filología Catalana (Departamento de Lingüística General e Hispánica)

Creative Commons Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.


Exportado de SIDERAL (2016-12-12-09:16:10)

Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Artículos > Artículos por área > Filología Catalana Registro creado el 2016-12-12, última modificación el 2019-02-21


Versión publicada:
 PDF
Valore este documento:

Rate this document:
1
2
3
 
(Sin ninguna reseña)