@article{PiedrafitaMoreno:35474,
   author    = "Piedrafita Moreno, Ramón and Gil Herrando, Eduardo and
            Ortega Pérez, Antonio",
   title     = "{}",
   year     = "2014",
}