@article{OrtegaTello:41789,
   author    = "Ortega Tello, Antonio Maria Jose and Asiain Ansorena,
            David",
   title     = "{}",
   year     = "2012",
}