@article{PuimedónSantolaria:42354,
   author    = "Puimedón Santolaria, Jorge Mario",
   title     = "{}",
   year     = "2012",
}