Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria / Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers.
Resumen: Actituds vers al catala` del futur professorat aragone`s d’Educacio´ Prima`ria. El catala` e´s una de les llengu¨es pro`pies de l’Arago´. Malgrat que al 2014 s’han complert tres de`cades de la implantacio´ de l’ensenyament d’aquesta llengua com a assignatura en les escoles d’algunes poblacions del territori de la Franja (Arago´ oriental), encara existeix un gran de`ficit en els estudis de magisteri de la Universidad de Zaragoza pel que fa a la formacio´ en catala` i en la dida`ctica d’aquesta llengua. Tenint en compte la situacio´ de minoritzacio´ de les llengu¨es pro`pies de l’Arago´ i la influe`ncia que el context educatiu, i en concret el professorat, pot tenir en les actituds lingu¨i´stiques dels escolars, sembla necessari cone`ixer quines so´n les actituds dels futurs docents aragonesos tant cap a l’aragone`s com el catala`. Amb aquesta finalitat impulsem un estudi els resultats del qual han mostrat l’existe`ncia d’unes actituds molt desfavorables cap a la llengua catalana en els estudiants del Grau en Mestre d’Educacio´ Prima`ria tant de primer com de quart curs.

Attitudes towards Catalan of future Aragonese Primary Education teachers.
Catalan is one of the Aragonese regional languages. In spite of its introduction as a school subject three decades ago in some Eastern Aragonese schools, Catalan has no presence in the teacher training degree at the University of Zaragoza. Considering the threatened status of the Aragonese regional languages and the influence of school context, and particularly teachers, on the pupils’ linguistic attitudes, it seems necessary to know what the linguistic attitudes of future Aragonese teachers towards their regional languages are. The present study reveals very unfavorable attitudes towards Catalan by first and fourth year Aragonese students of the degree in primary education teaching

Idioma: Español
Año: 2015
Publicado en: Sintagma 27 (2015), 43-59
ISSN: 0214-9141

Factor impacto JCR: 0.118 (2015)
Categ. JCR: LINGUISTICS rank: 164 / 175 = 0.937 (2015) - Q4 - T3
Factor impacto SCIMAGO:

Tipo y forma: Article (Published version)
Área (Departamento): Didáctica de la Lengua y la Literatura (Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales)

Creative Commons You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.


Exportado de SIDERAL (2016-06-27-10:29:36)

Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Articles > Artículos por área > Didáctica de la Lengua y la Literatura Record created 2016-02-11, last modified 2016-10-06


Versión publicada:
 PDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)