000080370 001__ 80370
000080370 005__ 20190905121429.0
000080370 008__ 171018s1828    sp      r     000 0 lat d
000080370 035__ $$aDMAR980304108
000080370 037__ $$aCAJ_173_4860ar
000080370 040__ $$aAR$$bspa$$cAR$$erdc
000080370 080__ $$a53"18"
000080370 1001_ $$aGuevara, Andrés de
000080370 245__ $$aSynopsis physicae D. D. Andreae Guevara$$bdisposita a Michaele Carrera et Sol ... : Pars III. Physica generalis
000080370 260__ $$aCaesar-Aug. [Zaragoza]$$bapud Franciscum Magallon$$c1828
000080370 300__ $$a88, [4] p.$$c19 cm
000080370 65004 $$aFísica$$vObras anteriores a 1900
000080370 7001_ $$aCarrera y Sol, Miguel$$ecomp
000080370 7001_ $$aMagallón, Francisco$$dfl. 1793-1800$$eimp
000080370 752__ $$aEspaña$$dZaragoza
000080370 8564_ $$s1643530$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/80370/files/CAJ_173_4860ar.xml$$yFichero METS
000080370 8564_ $$s19657625$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/80370/files/CAJ_173_4860ar.pdf$$yTexto completo (PDF)
000080370 907__ $$a.b18723974$$b14-05-19$$c06-09-17
000080370 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:80370$$pfondo-historico$$pdriver
000080370 945__ $$aCAJ 173-4860ar$$g1$$i3210645004$$l100d$$nDIGITALIZACION JUNIO 2019$$ou$$p€0.00$$q-$$rf$$s-$$t20$$u0$$v0$$w0$$x0$$y.i2199061x$$z18-10-17
000080370 970__ $$aCCPB000230572-0
000080370 980__ $$aFH$$bfondos
000080370 998__ $$a100$$b18-10-17$$cm$$da$$ea$$flat$$gsp$$h0$$i0