@article{PérezRoyo:61618,
   author    = "Pérez Royo, Victoria",
   title     = "{Ghostly bodies}",
   year     = "2016",
}