Estudi del comportament de les nanopartícules de plata en sòls agrícoles
Resumen: En aquest treball, s’han dut a terme estudis d’adsorció en discontinu i tests de lixiviació per a entendre els processos d’adsorció/desorció de les nanopartícules de plata (AgNP) en els sòls. S’ha observat que les AgNP presenten una retenció ràpida i una mobilitat baixa en els sòls i tenen un paper important la capacitat d’intercanvi catiònic i la conductivitat elèctrica del sòl, així com la càrrega superficial i la mida de les AgNP. Tres setmanes després d’estar en contacte amb el sòl, la majoria de les AgNP mantenen la seva nanoforma. L’aplicació de l’extracció en punt de núvol (cloud-point extraction) permet caracteritzar acuradament les AgNP en mostres que contenen plata iònica.
Idioma: Catalán
DOI: 10.2436/20.2003.01.98
Año: 2018
Publicado en: Revista de la Societat Catalana de Química 17 (2018), 74-85
ISSN: 1576-8961

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Tipo y forma: Article (Published version)
Área (Departamento): Área Química Analítica (Dpto. Química Analítica)

Creative Commons You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.


Exportado de SIDERAL (2019-01-24-14:27:37)


Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Articles Record created 2019-01-24, last modified 2019-01-24


Versión publicada:
 PDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)