Saragossa, capital medieval del regle d'Aragó
Resumen: La capitalitat de Saragossa és una premissa que els historiadors han donat per feta en relació amb les societats que han ocupat aquesta part de la península Ibèrica durant els dos mil·lennis que han transcorregut des de la seua fundació. La centralitat física de la ciutat a la vall de l’Ebre i entre els sistemes munta- nyencs que el voregen pel nord i pel sud, així com també la seua privilegiada posició entre la Meseta i el Mediterrani, del Cantàbric i l’Orient, constitueixen arguments decisius per explicar el desenvolupament demogràfic, l’acumulació de riquesa, la preponderància social i les funcions econòmiques que ha gaudit o complert secularment aquesta urbs
Idioma: Catalán
Año: 2015
Publicado en: Afers (Catarroja) 30, 80-81 (2015), 83-111
ISSN: 0213-1471

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Tipo y forma: Article (PostPrint)
Área (Departamento): Historia Medieval (Departamento de Historia Medieval,Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos)

Creative Commons You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.


Exportado de SIDERAL (2017-01-31-13:08:17)


Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Articles > Artículos por área > Historia Medieval Record created 2017-01-31, last modified 2017-02-02


Postprint:
 PDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)