Saragossa, capital medieval del regle d'Aragó
Resumen: La capitalitat de Saragossa és una premissa que els historiadors han donat per feta en relació amb les societats que han ocupat aquesta part de la península Ibèrica durant els dos mil·lennis que han transcorregut des de la seua fundació. La centralitat física de la ciutat a la vall de l’Ebre i entre els sistemes munta- nyencs que el voregen pel nord i pel sud, així com també la seua privilegiada posició entre la Meseta i el Mediterrani, del Cantàbric i l’Orient, constitueixen arguments decisius per explicar el desenvolupament demogràfic, l’acumulació de riquesa, la preponderància social i les funcions econòmiques que ha gaudit o complert secularment aquesta urbs
Idioma: Catalán
Año: 2015
Publicado en: Afers (Catarroja) 30, 80-81 (2015), 83-111
ISSN: 0213-1471

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Tipo y forma: Artículo (PostPrint)
Área (Departamento): Historia Medieval (Departamento de Historia Medieval,Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos)

Creative Commons Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.


Exportado de SIDERAL (2017-01-31-13:08:17)


Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Artículos > Artículos por área > Historia Medieval Registro creado el 2017-01-31, última modificación el 2017-02-02


Postprint:
 PDF
Valore este documento:

Rate this document:
1
2
3
 
(Sin ninguna reseña)