Joan Veny (2017): Paraules en l'espai, el temps i la norma. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 125), 245 p.
Resumen: És ben conegut el mestratge que el professor Joan Veny ha projectat sobre unes quantes generacions d’estudiosos de la llengua catalana, tot i que sigui indirectament, com és el meu cas, a través de les seves recerques i publicacions. Per aquest motiu és una gran satisfacció presentar en aquestes pa`gines un recull d’articles seus apareguts entre els anys 2005 i 2015, que tenen com a fil conductor la relació que s’estableix entre l’espai geogràfic, la variació diato`pica i la normativa del catala`.
Idioma: Catalán
Año: 2018
Publicado en: Estudis romànics 40 (2018), 530-533
ISSN: 0211-8572

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Factor impacto SCIMAGO: 0.111 - Linguistics and Language (Q3) - Language and Linguistics (Q3)

Tipo y forma: (Published version)
Área (Departamento): Área Filología Catalana (Dpto. Lingüíst. Gral. e Hisp.)

Creative Commons You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.


Exportado de SIDERAL (2020-01-17-21:31:07)

Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Articles Record created 2018-05-09, last modified 2020-01-17


Versión publicada:
 PDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)