Joan Veny & Mar Massanell: «Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans», Barcelona, Publicacions de la UB / Publicacions de la UA / Publicacions de la UV, 2015, 397 pp.
Resumen: Fou en 1978 quan el professor Joan Veny publicà Els parlars catalans, una síntesi del panorama dialectal de la llengua catalana que tingué molt bona acollida i de la qual s’han fet tretze edicions. Pocs anys després, en concret el 1986, aparegué la Introducció a la dialectologia catalana, escrita també pel Dr. Veny. Dues obres de referència obligada dins el camp de la catalanística i, molt especialment, per als historiadors de la llengua i els dialectòlegs, sense oblidar els docents. D’aleshores ençà han transcorregut més de trenta anys i podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que som d’enhorabona amb el llibre que acaben d’editar Joan Veny i Mar Massanell, perquè suposa una actualització de la descripció de la variació diatòpica de la llengua catalana, aprofitant tota la informació que aporta la rica bibliografia produïda durant aquests anys, però sense deixar de banda les bases establertes en les publicacions de 1978 i 1986 esmentades...
Idioma: Catalán
DOI: 10.7203/Caplletra.61.8823
Año: 2016
Publicado en: Caplletra (Valencia) 61 (2016), 334-337
ISSN: 0214-8188

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Tipo y forma: (Published version)
Área (Departamento): Filología Catalana (Departamento de Lingüística General e Hispánica)

Creative Commons You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.


Exportado de SIDERAL (2018-05-22-13:32:26)


Visitas y descargas

Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Articles > Artículos por área > Filología Catalana Record created 2018-05-22, last modified 2019-02-21


Versión publicada:
 PDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)